Visie

Visie


Respect voor de eigenheid van elk kind. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en houden daarbij, zoveel als mogelijk, rekening met hun eigenheid. We leren kinderen vaardig worden in het omgaan met elkaar, met respect voor eigen materiaal en dat van anderen. We hebben respect voor elkaar en de leefomgeving dichtbij en veraf. We geven kinderen een brede kijk op de wereld mee met respect voor onze aarde en de mensen die erop wonen. 


Elkaar versterken 


We vullen elkaar aan en versterken elkaar. 


Duidelijkheid voor ouders


We dragen onze visie uit. Ouders kennen onze visie. Elke beslissing die we nemen, gaat uit van wat goed is voor kinderen, passend bij De Stapsteen. 


Duidelijkheid voor kinderen


We stellen regels op en maken afspraken die ervoor zorgen dat het goed vertoeven is op onze school. We luisteren naar ideeën van kinderen. We spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid.

 

Duidelijkheid voor alle personeel


Vanuit een loyale houding tegenover onze visie maken we afspraken met elkaar en verzamelen die in ons schoolwerkplan. Informatie en materiaal delen we met elkaar. Een (t)huis voor iedereen We bouwen aan een (t)huis voor iedereen. We streven naar een sterke betrokkenheid en verbondenheid tussen alle participanten die de school samen dragen. We werken met collega’s in werkgroepen . In verschillende overlegmomenten brengen we voorstellen en nemen beslissingen voor de toekomst. We werken samen met ouders. Hun interesse, hulp en inzet wordt gewaardeerd. Krachtige leeromgeving We geven hoogstaand onderwijs in een krachtige leeromgeving. Ouders en kinderen mogen van de Stapsteen kwalitatief sterk onderwijs verwachten. 


Dat willen we bereiken door: 

  • Aan een hoog welbevinden te werken.
  • Naar sterke betrokkenheid te streven.
  • Aan een positief en veilig klasklimaat te werken.
  • Met competenties en talenten rekening te houden.
  • Een hoge mate van zelfsturing, onderzoeksvaardigheden en reflectie te stimuleren.

  • Onze lessen en activiteiten beogen een maximaal leren van alle kinderen. Die sluiten aan bij doeltreffende onderwijsvisies. We verdiepen ons in verschillen tussen leerlingen en houden daarmee rekening door differentiatie bij instructie, verwerking van leerstof en evaluatie. We zijn deskundig in ons werken met kinderen. Ons onderwijs speelt in op de maatschappij. Daarom scholen we ons als team voortdurend bij. 

  • Zorgzaam. 

  • We gaan zorgzaam om met de mogelijkheden en talenten van onze kinderen. Kinderen krijgen veel kansen om succes te ervaren. Binnen de grenzen van ons kunnen, passen we ons onderwijs aan, aan de behoeften van elk kind. We geloven in de leer-kracht van elk kind. We geven zorg op maat en bevestigen wat goed lukt. We hebben een eigen zorgvisie die zich vertaalt vanuit het zorgcontinuüm. We willen zorgzaam omgaan met ouders, we zien hen als partners in ons school-maken. Ze kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders de zorg van hun kind, luisteren naar hun verhaal en nemen dat ter harte. De deuren van onze school gaan regelmatig open om ouders te ontmoeten.